Centrum Laboratoryjne UKSW

Projektowany obiekt Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych zlokalizowany jest na terenie Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego objętym uzgodnioną koncepcją zagospodarowania terenu. Kampus uniwersytecki położony jest w rejonie ulic; Samogłoski, Żubrowej i Balaton na Młocinach. Budynek Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych usytuowany będzie wzdłuż ulicy Samogłoski, od której też przewiduje się nowy wyjazd z parking podziemnego pod budynkiem. Budynek planowanego Centrum Laboratoryjnego połączony jest z budynkiem planowanej w przyszłości Hali Sportowej oraz istniejącym Budynkiem WNHiS. Wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca kampusu. Budynek odpowiada wysokością budynkowi sąsiedniemu i posiada 5 kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.

Forma architektoniczna obiektu jest dostosowana do krajobrazu i otaczającej oraz projektowanej zabudowy.
Obiekt posiada współczesną formę i klarowną funkcję, nowoczesny kształt, proporcjami nawiązujący do sąsiadującego budynku WNHiS.
Powierzchnia biologicznie czynna na działce stanowi ponad 20%.
Zapewniono naziemne miejsca postojowe dla rowerów.

Opis rozwiązań funkcjonalnych

W budynku zapewniono powierzchnię użytkową o wielkości ściśle zgodnej z przekazanym programem funkcjonalno-użytkowym, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu.

Wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca kampusu. Tam też zlokalizowana jest klatka schodowa ewakuacyjna łącząca wszystkie kondygnacje naziemne w wyjściem bezpośrednio na zewnątrz.
W parterze budynku znajduje się duży hol wejściowy połączony wewnętrznymi schodami z pierwszym piętrem. W holu przewidziano jedną dużą windę osobowo-towarową lub alternatywnie dwie mniejsze windy osobowe. W kondygnacji podziemnej zapewnione zostały miejsca postojowe, magazyny oraz pomieszczenie na kotłownię gazowa. Widna łączy wszystkie kondygnacje naziemne z garażem podziemnym.

Wokół centralnie zlokalizowanej windy oraz trzonu sanitarnego umieszczone wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne i biurowe mają dostęp do oświetlenia naturalnego. Pomieszczenia biurowe i laboratoryjne są jasne i mają dostęp do otwieranych okien.

Architektura projektowanego obiektu cechuje się spójnością formalną z otaczającą zabudową kampusu a zwłaszcza z obiektem WNHiS oraz charakteryzować się wysoką jakością rozwiązań formalno- materiałowych.
Projektowany obiekt tworzy ciąg dydaktyczny i połączony jest przestrzenie ciągami komunikacji poziomej z budynkiem z budynkiem WNHiS i przyszłą hala sportową, sprawiając iż komunikacja między obiektami odbywa się całkowicie wewnątrz tych obiektów bez potrzeby wychodzić na zewnątrz.
Założony program użytkowy obiektu ściśle opiera się na wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego.

Dane inwestycji:

Warszawa
Projekt: 2010
Konkurs
Inwestor: UKSW w Warszawie
Powierzchnia: 12 000m2
Kubatura: 48 000m3
Koszt budowy: –